Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen Fysiotherapie & Training NederVeluwe en het lid en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1          Het lidmaatschap wordt aangevraagd door middel van het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Fysiotherapie & Training NederVeluwe, het tonen van een geldig legitimatiebewijs (va 16 jaar), en het vervolgens door Fysiotherapie & Training NederVeluwe accepteren van die aanvraag.

2.2          Het lidmaatschap is persoonsgebonden en het lid van Fysiotherapie & Training NederVeluwe verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Fysiotherapie & Training NederVeluwe binnen 10 dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

2.3          Indien het lid niet via de email geïnformeerd wil worden, dient dit op het inschrijfformulier aangegeven te worden.

Artikel 3: Duur van het lidmaatschap

3.1          Het lidmaatschap is aangegaan voor de duur van 3, 6 of 12 maanden. De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode van 1 maand. Desgewenst kan een nieuw contract aangegaan worden zoals hierboven genoemd.

3.2          De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand.

3.3         Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invulling van een formulier aan de balie van Fysiotherapie & Training NederVeluwe ofwel middels een aangetekende brief.

3.4          Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Het lid ontvangt een schriftelijke bevestiging van de opzegging, welke tevens het bewijs van opzegging is. Zonder afmelding loopt uw lidmaatschap gewoon door.

3.5          Men kan het lidmaatschap eenmalig per kalenderjaar tussentijds onderbreken voor een aaneengesloten periode van max. 4 weken. Gemiste training kan worden ingehaald in dezelfde contractperiode maar kan niet worden doorgeschoven naar de volgende periode en kan niet worden vergoed. Bij langdurige ziekte of zwangerschap enz. is het mogelijk om in overleg voor een kosteloze stop-periode in aanmerking te komen. De duur van het contract blijft wel gehandhaafd.

3.6          De beslissing tot beëindiging, stilzetting of verlenging en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling wordt genomen door Fysiotherapie & Training NederVeluwe en is voor het lid bindend.

 

Artikel 4: Tarieven

4.1          De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Fysiotherapie & Training NederVeluwe worden aangepast, afhankelijk van o.a. de kostprijsfactoren, maar het lid heeft wel het recht om de overeenkomst binnen een maand na afloop van de laatst overeengekomen termijn op te zeggen indien het lid de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

4.2 Indien men ervoor kiest om het lidmaatschap na de eerste contractperiode telkenmale te verlengen met 1maand dan gelden de tarieven passend bij de maand.

4.3 Indien gekozen wordt om de contractperiode te verlengen met 3,6 of 12 maanden met het daarbij passend tarief, dan dient dit schriftelijk te gebeuren (zie punt 3.3).

 

Artikel 5: Betaling

5.1          Betaling van al hetgeen het lid aan Fysiotherapie & Training NederVeluwe verschuldigd is, dient vooraf te geschieden, middels automatische incasso.

5.2          Automatische incasso vindt 1x per maand plaats; of op de 15de van de maand of rond de laatste dag van de maand

5.3          De eerste automatische incasso van het lidmaatschap zal vermeerderd worden met het aantal dagen voor de eerste van de volgende maand, het inschrijfgeld, intakebedrag en de eenmalige aanschaf van de technogym welness key (verplicht). Bij verlies of diefstal moet u een nieuwe key aanschaffen.

5.4          Bij automatische incasso dient het lid ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat. Indien dit niet het geval is dient men ervoor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen op de rekening van Fysiotherapie & Training NederVeluwe staat. Bij het uitblijven van tijdige betaling zijn alle kosten van het incasso, gerechtelijke invordering en rentekosten voor rekening van het lid.

 

Artikel 6: Faciliteiten

6.1          Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Fysiotherapie & Training NederVeluwe aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2          Het lid onderwerpt zich aan de door Fysiotherapie & Training NederVeluwe gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven.

6.3          Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht.

6.4          Indien het lid de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid de toegang te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gebondenheid van het lid om het cursusgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

6.5          Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserves te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1          Het lid verklaart hierbij dat hij/ zij het onderhavig sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel door hem/haar worden gedragen. Tevens zal het lid Fysiotherapie & Training NederVeluwe vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1          In het geval de voorwaarden van Fysiotherapie & Training NederVeluwe niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft Fysiotherapie & Training NederVeluwe het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, redelijkheid en billijkheid en is voor het lid bindend.

8.2          Fysiotherapie & Training NederVeluwe is tijdens zon- en officiële feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of teruggave. De vervallen trainingen kunnen op een ander tijdstip worden ingehaald.

8.3          Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 • Nieuws

  Meet the team: Amy!

  Algemene Voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1          Deze voorwaarden…

  ZOMERFIT VOOR VOETBALLERS (STERS)

  Algemene Voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1          Deze voorwaarden…

  VACATURE'S

  Algemene Voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1          Deze voorwaarden…